رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام

رهبر ایران در حکمی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه ایران را برای یک دوره پنج ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران منصوب کرد. آقای شاهرودی همچنین از فقهای شورای نگهبان و نایب رئیس مجلس خبرگان است. سعیده هاشمی نگاهی انداخته به زندگی وی.

موضوعات مرتبط