ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه روحانی

در ایران؛ بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی در مجلس ادامه پیدا کرد. وزیران پیشنهادی کشاورزی، دادگستری و دفاع از سوابق و برنامه‌های خود دفاع کردند. باران عباسی در گزارشش می‌گوید شمار نمایندگانی که حاضر بودند در انتقاد از بعضی وزرا صحبت کنند انگشت شمار بود و موافقان هم کمتر به برنامه‌های وزیران پیشنهادی اشاره کردند.