مرحله سوم "طرح ساماندهی دستفروشان" در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرحله سوم "طرح ساماندهی دستفروشان" در تهران

مرحله سوم طرح ساماندهی دستفروشان تهران به زودی شروع می‌شود. قرار شده برای دستفروشی مکان هایی در نظر گرفته شود. اما گفته شده بعضی از این مکان ها در مناطقی هستند که کسی به آنها رجوع نمی کند. فریبا صحرایی گزارش می دهد.