نگاهی به زندگی محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران کیست؟

قرار بود ریاضی دان شود ولی سرنوشت و انقلاب ایران دست به دست هم دادند تا او در بیست و چند سالگی قید مدرک دکترای آمریکا را بزند به صف انقلابیون بپیوندد و در سی سالگی وزیر فرهنگ و آموزش عالی شود.او سیاستمداری کهنه کار در فضای سیاسی ایران محسوب می شود، کاوه مشکات نگاهی انداخته به زندگی محمدعلی نجفی که چگونه راهی خیابان بهشت شد. این گزارش را ببینید.