چرا احداث آزادراه تهران-شمال این همه به طول کشیده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا احداث آزادراه تهران-شمال این همه به طول کشیده؟

محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان گفته که منطقه یک آزادراه تهران- شمال تا پایان امسال تکمیل می شود. این آزاد راه چهار منطقه دارد که قرار است تهران را به شهرهای غربی استان مازنداران برساند و فاصله تهران به شمال را حداقل ۶۵ کیلومتر کوتاه تر کند، ولی بیست و یک سال است که ساختن آن طول کشیده و به این زودی ها، تمام قسمتهای آن تکمیل نمی شود. چرا این آزاد راه اینقدر طول کشیده و چرا همچنان عده ای با تکمیل آن مخالفت می کنند؟ شهریار صیامی گزارش می دهد