ابراهیم یزدی؛ سیاستمداری مصلح یا عامل رسیدن قدرت به مذهبی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابراهیم یزدی؛ سیاستمدار مصلح یا عامل به قدرت رسیدن روحانیت؟

ابراهیم یزدی یکی از چهره‌های کلیدی تاریخ معاصر ایران بود که به اعتقاد بعضی اگر افرادی مثل آقای یزدی همراه آیت الله خمینی نبودند شاید انقلاب ایران سرنوشتی دیگر پیدا می‌کرد. بعضی او را سیاستمداری مصلح می‌دانند که برای رسیدن به دموکراسی تلاش کرد و بعضی می گویند اشتباهات سیاستمدارانی مانند آقای یزدی قدرت مطلق را به گروههای مذهبی سپرد. شهریار صیامی گزارش می دهد.