شورای عالی امنیت ملی: تصمیم حصر و برداشتن آن باماست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شورای عالی امنیت ملی: تصمیم حصر و برداشتن آن باماست

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفته تصمیم در مورد حصر رهبران جنبش سبز بر اساس شرایط امنیتی سال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته شد. کیوان خسروی گفته درباره ادامه یا تغییر آن هم همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد. بر اساس قانون، رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهوری است و برای همین بسیاری از حسن روحانی می‌خواهند زمینه رفع حصر را فراهم کند. اما تصمیماتی که این شورا می‌گیرد برای اجرایی شدن باید به تصویب رهبر ایران برسد. نعیمه نامجو در گزارش نگاهی کرده به وعده های حسن روحانی برای رفع حصر.