قاتل دختری ۷ ساله دیروز در میان کف و سوت تماشاگران به داور آویخته شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قاتل آتنا اصلانی اعدام شد

در ایران، قاتل آتنا اصلانی، دختر ۷ ساله سحرگاه دیروز در ملاء عام و در میان کف و سوت تماشاگران به دار آویخته شد. اعدام در ملا عام در ایران به ندرت انجام می شود اما آیا آنچنان که مدافعانش می گویند در کاهش آمار قتل موثر است؟ سیاوش اردلان گزارش می دهد.