اهمیت روابط اقتصادی ایران و آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهمیت آلمان در سرنوشت سیاسی ایران

اگرچه بعضی می گویند آلمان در تاریخ سیاسی ایران، مثل آمریکا، بریتانیا یا روسیه سرنوشت ساز نبوده است، اما اقتصاد این دو کشور به حدی درهم تنیده که اهمیت آلمان در سرنوشت سیاسی ایران کمتر از سایر کشورهای قدرتمند جهان نیست. گزارش شهریار صیامی را ببینید که نگاهی کرده به روابط این دو کشور.