صد زن‌: فصل برنامه زنان در تلویزیون فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد زن‌: فصل زنان در تلویزیون فارسی

سقف شیشه ای، راه‌های مقابله با بی‌سوادی زنان، تبعیض جنسیتی در ورزش و امنیت زنان در فضاهای عمومی. ویژه برنامه‌ صد زن در تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی از فردا شنبه در برنامه ۶۰ دقیقه.

موضوعات مرتبط