'ایران که بودم دوست شدن با دختر همجنسگرا مثل قمار بود'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ایران که بودم دوست شدن با دختر همجنسگرا مثل قمار بود'

این یادداشت از رشته یادداشت‌های زنان همجنسگرای ایرانی را با صدای سعیده هاشمی بشنوید.