افزایش شکاف اقتصادی بین تهران و استان‌های دیگر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش شکاف اقتصادی بین تهران و استان‌های دیگر ایران

شکاف اقتصادی بین تهران و استان‌های دیگر ایران در یک دهه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد بودجه خانوارهای شهری در استان تهران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری افزایش داشته و حالا یک و نیم برابر میانگین کشوری، و سه برابر فقیرترین استان ایران است. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.