هنگام زلزله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زلزله؛ 'بنشین، پناه بگیر، سفت بچسب'

درهفته‌های اخیر بعد از زلزله‌های متعدد در نقاط مختلف کشور، مسئله آموزش در زمان وقوع زلزله اهمیت بیشتری یافته. اما کارهای مهمی هستند که می‌توانید برای محافظت از خودتان انجام بدهید: هم قبل از زلزله، هم موقع زلزله و هم بعد از زلزله. پریزاد نوبخت به دنبال این سوال رفته که ما در مقابل زلزله، چه می‌توانیم بکنیم؟ این ویدیو بر اساس توصیه‌های کارشناسان ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا تهیه شده است.