گسترش اعتراضات مشهد به چند شهر دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گسترش اعتراضات مشهد به چند شهر دیگر

یکروز پس از اعتراضها در مشهد، امروز کرمانشاه، رشت، قم، ساری، همدان و قوچان و چند شهر دیگر صحنه اعتراضهای ضد حکومتی بود. در تهران، استانداری هشدار داده با چنین تجمعاتی قاطعانه برخورد خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش میدهد: