اعتراضات اخیر ایران از نگاه فرج سرکوهی و سهیل جان نثاری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات اخیر ایران از نگاه فرج سرکوهی و سهیل جان نثاری

اعتراضات اخیر ایران از نگاه:

فرج سرکوهی، روزنامه نگار و نویسنده

سهیل جان‌نثاری، پژوهشگر علوم سیاسی