ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران

آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران ممنوع می‌شود. به گفته دبیر کل شواری عالی آموزش و پرورش، تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در ساعات رسمی یا غیررسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. چند و چون ماجرا از فریبا صحرایی.