خشک‌ترین پاییز و زمستان نیم قرن گذشته ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشک‌ترین پاییز و زمستان نیم قرن گذشته ایران

ایران خشک‌ترین پاییز و زمستان نیم قرن گذشته را به خود دیده. در گزارشی که سازمان مدیریت منابع آب منتشر کرده، اعداد و ارقام گواه خشکسالی است که می تواند تا سالها دامن ایران را بگیرد. از مناطق خشک و کویری که بگذریم، در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت، میزان بارش بیش از شصت درصد نسبت به پارسال کمتر شده. در گزارشی که می‌بینید، علی همدانی از جمله از آوارگان آب در ایران می‌گوید.

موضوعات مرتبط