در راه ماندگان ‫برف‬ ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در راه ماندگان ‫برف‬ ایران

در راه ماندگان ‫برف‬ ایران؛ از ‫چین‬ و ‫باکو‬ تا ‫کیش‬ و ‫بندرعباس‬، مسافران ‫تهران‬ سه روز پس از برف هنوز در ‫فرودگاه‌ها‬ گیر افتاده‌اند.

‏این ویدیو خلاصه‌ای است کوتاه از آنچه مخاطبان ما به bbcshoma@، پیامگیر تلگرامی‌مان فرستاده‌اند.