طیبه راجی: خودم دیدم که پدرم در پایان درگیری زنده بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طیبه راجی: خودم دیدم که پدرم زنده بود

طیبه راجی: خودم دیدم که پدرم در پایان درگیری زنده بود