انتقاد محافظه‌کاران تندرو از زنان معترض به حجاب اجباری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد محافظه‌کاران تندرو از زنان معترض به حجاب اجباری

پس از اینکه در روز جهانی زنان، رهبر ایران از زنان معترض به حجاب اجباری انتقاد کرد و تلاش آنها را حقیر خواند، راه باز شد تا دیگران هم به نوبه خود به این زنان بتازند. از سوی دیگر، بعضی از زنانی که در تجمع مقابل وزارت کار در تهران بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند. آنها به دعوت فراخوانی گردهم آمده بودند که هدفش اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی علیه زنان به ویژه در بازار کار اعلام شده بود. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.