نزدیکان دولت ترامپ در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نزدیکان دولت ترامپ در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران

چند نفر از نزدیکان رییس جمهوری آمریکا امروز در پاریس در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران شرکت کردند و در سخنرانیهایشان خواستار تغییر حکومت در ایران شدند. سازمان مجاهدین خلق از کشورهای غربی خواسته که این گروه را به عنوان جایگزین حکومت به رسمیت بشناسند.

ژیار گل گزارش می‌دهد: