اعتراضات ایران؛ جو امنیتی در خرمشهر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خرمشهر تشنه آب شیرین

تن از خوی پر آب و همه کام خاک / زبان گشته از تشنگی چاک چاک؛ وصف حال این روزهای خرمشهر در جنوب غرب ایران است؛ شهری تشنه بر کرانه کارون و اروند رود، آن‌هم در اوج گرمای تابستان. تصاویری که از شهر منتشر شده نشان می دهد که مردم خشمگین با نیروهای امنیتی درگیر شده اند و صدای ممتد شلیک گلوله شنیده می شود. معترضان به شوری و کمبود آب می گویند یک کشته داده اند، اگرچه مقام‌های دولتی تکذیب می کنند. بر اساس تازه ترین گزارشها وضعیت امنیتی است و تمام مبادی ورود به خرمشهر تحت کنترل شدید. چطور شده که اهالی شهری به آبادانی خرمشهر در حسرت جرعه ای آبند؟ پاسخ به این جمعیت تشنه آیا، درهم آمیختن مقوله امنیت و آب است؟ گزارش باران عباسی را ببینید.