عواقب ورشکستگی موسسه «ثامن الحجج»
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عواقب ورشکستگی موسسه «ثامن الحجج»

منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در دوران محمود احمدی نژاد، دریافت وام چند صد میلیارد تومانی از موسسه «ثامن الحجج» را تکذیب کرده. اشاره او به گزارش روزنامه شرق است. گزارشی که می‌گوید دو مجری معروف تلویزیون ایران هم مبالغی میلیاردی، در قالب وام و یا هزینه تبلیغات دریافت کرده اند. موسسه مالی و اعتباری «ثامن الحجج» ورشکست شده و در آن «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی» رخ داده است. پرونده ای که به گفته قوه قضائیه، حدود ۳۷۰ شاکی دارد. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.