#شما؛ مهاجر اقلیمی چه کسی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ مهاجر اقلیمی چه کسی است؟

تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان باعث شده هر سال بر تعداد مهاجران اقلیمی اضافه شود. مهاجران اقلیمی چه کسانی هستند و وضعیت ایران و افغانستان در این مورد چگونه است؟