ایرانی دو تابعیتی‌؛ وطن‌دوست یا جاسوس؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایرانی دو تابعیتی‌؛ وطن‌دوست یا جاسوس؟

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که برای دادن خبر دستگیری دهها جاسوس جلوی دوربین صدا و سیما نشسته بود، به دوتابعیتی‌ها هم پرداخت، با گفتن اینکه به این قبیل افراد فرصت تصدی مناصب مدیریتی داده نمی شود. بحث کشدار دوتابعیتی‌ها از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در خیابان پاستور از سوی مخالفانش در مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها با جدیت پیگیری شده ولی اطلاع رسانی ها در این مورد شفاف نبوده‌است. دولتی ها وجود مدیران دوتابعیتی را تکذیب می کنند و مخالفان، بر آن تاکید دارند. محمد امینی گزارش می دهد.