عاشورا در گذر زمان با جلوه‌های تازه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عاشورا در گذر زمان با جلوه‌های تازه

این روزها درهر کوچه و خیابانی در ایران مراسم عزاداری امام سوم شیعیان برپاست. بحران اقتصادی ماه‌های گذشته باعث شده تا برپایی هیات ها و هزینه های مربوط به عزاداری با انتقادهایی مواجه شود. از سوی دیگر بسیاری سبک عزاداری محرم این روزها را بسیار متفاوت تر از باورهای سنتی رایج می دانند.

مریم افشنگ گزارش می دهد.