ادامه سکوت رهبران جمهوری اسلامی در مورد کشتار 67
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه سکوت رهبران جمهوری اسلامی در مورد کشتار ۶۷

تابستان امسال سی امین سالگرد اعدام های تابستان شصت و هفت بود. اعدام و سرکوب از اوایل انقلاب آغاز شده بود اما در آن تابستان وارد فاز جدیدی شد. به فاصله کوتاهی، هزاران نفر اعدام شدند. این هفته مجموعه گزارش‌هایی به این مناسبت داریم. دراولین گزارش، نیکی محجوب مروری کرده برآنچه که سه دهه پیش گذشت.