توسعه توان موشکی ایران، هدف دفاع یا تهاجم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توسعه توان موشکی ایران، هدف دفاع یا تهاجم؟

سپاه پاسداران ایران از عملیات موشکی امروز با عنوان عملیات محرم یاد کرده است. مدتهاست که مقامهای ایران می گویند که توسعه توان موشکی به عنوان ابزاری بازدارنده در کانون برنامه های امنیتی ایران قرار دارد. مهرزاد کهن روز نگاهی گذرا کرده به آنچه دستاوردهای موشکی ایران خوانده می شود