چیست؟ FATA شما؛#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ FATF چیست؟

مجلس شورای اسلامی ایران امروز لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. در چند ماه گذشته تصویب این لایحه جنجال‌برانگیز شده. FATF چیست و مجلس ایران تحت چه شرایطی آن را تصویب کرده است؟