"یک چهارم ایرانی‌ها با اختلالات روانی دست و پنجه نرم می کنند"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'یک چهارم ایرانی‌ها با اختلالات روانی دست و پنجه نرم می کنند'

اختلالات روانی مثل همه بیماریها، نتیجه اختلالی در ژنتیک یا در محیط زندگی فرد است. تغییر مسائل ژنتیکی ممکن نیست اما می شود در محیط تغییراتی ایجاد کرد که در واقع همان تغییر مسائل اقتصادی و اجتماعی است. یک تحقیق نشان می دهد ۴۵ درصد کسانی که قرض دارند در معرض اختلالات روانی اند. این رقم برای بقیه تنها حدود ۱۴ درصد است. انجمن مددکاری اجتماعی ایران می‌گوید، نزدیک به یک چهارم مردم ایران، نشانه‌هایی از 'اختلالات روانی' دارند که البته این آمار مطابق آمارهای جهانی است. رییس این انجمن می گوید، این رقم در میان دانشجویان بیشتر و حدود ۲۷ درصد است. با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی در ایران آیا راهی برای افزایش استقامت روانی افراد در قبال مشکلات محیطی هست؟

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.