مرز نشینان سیستان و بلوچستان؛ درگیر در نبرد معاش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرز نشینان سیستان و بلوچستان؛ درگیر در نبرد معاش

در ایران طرحی که قرار بود به معاش مرزنشینان کمک کند، درست اجرا نشده است. پنج سال پیش دولت در طرحی به هر خانوار مرزنشین ۱۵۰۰ لیتر سهمیه سوخت داد و گفت که خانواده ها می‌توانند سهمیه خود را با کمک تعاونی ها در مرز یا در کشورهای همسایه بفروشند و سود آن را دریافت کنند تا مجبور نشوند که از مناطق مرزی مهاجرت کنند. اما حالا عده ای از مرزنشینان می‌گویند درآمد حاصل از فروش سوخت به دست آنها نرسیده یا بسیار ناچیز بوده است.

آناهیتا شمس گزارش می دهد.