گفت‌و‌گو با یک پناهجوی ایرانی نزدیک مرز صربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و‌گو با یک پناهجوی ایرانی نزدیک مرز صربستان

شمار زیادی از پناهجویان، پشت مرزهای صربستان و بوسنی با کراوسی گرفتار شده اند.