آبان زیر سایه 14 آبان 13
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۳آبان زیر سایه ۱۴ آبان

یک روز پر غوغا در تاریخ رابطه پر تنش ایران و آمریکا. در ایران از سالگرد حمله به سفارت آمریکا تجلیل شد و در آمریکا بر تنگ تر کردن حلقه تحریم‌ها تاکید شد. آنچه امروز در تهران گذشت در گزارشی از محمد امینی.