تاثیر تحریم‌های آمریکا بر وضع دارو در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر تحریم‌های آمریکا بر وضع دارو در ایران

دارو جزو تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست. اما مشکل انتقال پول سد بزرگی برای ورود دارو به ایران بوده و هست. مریم افشنگ در گزارش خود نشان می دهد که محدودیت های مالی در عمل دارو را هم در فهرست کالاهای تحریم شده قرار داده است.