حمایت مردمی از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت مردمی از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

در ایران اعتراض‌های کارگری در شهر شوش با حضور خانواده های کارگران در خیابانها و همچنین مقابل فرمانداری شوش ادامه یافته و شدت گرفته است. استاندار خوزستان می‌گوید صدای کارگران معترض را شنیده است. او این اعتراض ها را مسالمت آمیز خوانده اما حضور نیروهای امنیتی در محل تظاهرات سنگین است. مهدی بیگی گزارش می دهد.