چرا وزارت کشاورزی نماینده ایران در کنفرانس شیوع زیستی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا وزارت کشاورزی نماینده ایران در کنفرانس شیوع زیستی است؟

دولت ایران می گوید تصمیم گرفته هیاتی از وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان نماینده اش در کنوانسیون جهانی تنوع زیستی تعیین کند. همزمان، به گزارش بعضی رسانه ها، هیات نمایندگی ایران در کنوانسیون تنوع زیستی، دست اندرکاران محصولات بحث انگیز تراریخته هستند. متخصصان محیط زیست هشدار داده اند که این تصمیم دولت ایران، می تواند برای تنوع زیستی کشور خطرناک باشد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.