نوری که روزنامه‌ها بر قتل‌های زنجیره‌ای انداختند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوری که روزنامه‌ها بر قتل‌های زنجیره‌ای انداختند

قتل های زنجیره ای پاییز ۱۳۷۷ جامعه ایران را دچار التهاب کرد. در آن زمان، روزنامه های منتقد با استفاده از شرایط به وجود آمده در دوران پس از دوم خرداد ۷۶ توانستند تا حدی درباره این قتل ها اطلاع رسانی کنند. در آن سال ها، در غیاب شبکه های اجتماعی، فعالیت مطبوعات منتقد تجربه کم دوامی بود که با بسته شدن دسته جمعی این روزنامه ها در سال ۱۳۷۹ به پایان رسید.

خشایار جنیدی گزارش می دهد.