گذر پرخطر'پناهجویان ایرانی' از دریا برای رسیدن به بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گذر پرخطر'پناهجویان ایرانی' از دریا برای رسیدن به بریتانیا

درهفته های اخیر، تعداد پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل جنوبی بریتانیا رسانده اند، افزایش چشمگیری داشته است. اتفاقی که باعث نگرانی مقام های بریتانیایی شده است. گفته می شود بیشتر این پناهجویان ایرانی هستند. کولین کمپل، با عده ای از این پناهجویان صحبت کرده است.