شما؛ بعضی زنان چگونه از شبکه‌های اجتماعی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ بعضی زنان چگونه از شبکه‌های اجتماعی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند؟

نینا و سمیرا از شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند و برای مشکلات، راهکار پیدا می‌کنند.