کاهش مصرف مشروبات الکلی در استرالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش مصرف مشروبات الکلی در استرالیا

استرالیایی ها به شراب خواری مشهورند. ولی تحقیقات نشان میدهد که مصرف مشروبات الکلی در استرالیا به کمترین حد، طی دهه های اخیر رسیده است. هر استرالیایی به طور میانگین، سالی ۲۲۴ قوطی آب جو و ۳۸ بطری شراب مینوشد. ولی یک پنجم استرالیایی ها اصلا مشروب الکلی نمی نوشند.

گزارش فیل مرسر را ببینیم.

موضوعات مرتبط