سرنوشت مبهم اصلاحیه قانون سن ازدواج کودکان در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت مبهم اصلاحیه قانون سن ازدواج کودکان در ایران

در ایران خبرگزاری ایسنا به تازگی آماری از ازدواج کودکان در استان البرز منتشر کرده و گفته که گاه بعضی از آنها در زمان ازدواج کمتر از ۱۲ سال داشته اند. مهرماه امسال ۶۷ نماینده مجلس خواستار اصلاح قانون فعلی و ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند. این موضوع در پی مخالفت عده ای دیگر از نمایندگان از فهرست اولویت های مجلس کنار گذاشته شد.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.