سقط جنین: حق انتخاب با کیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سقط جنین: حق انتخاب با کیست؟

هرسال دست کم ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام میشود. این آخرین آماری است که وزارت بهداشت ۵ سال پیش اعلام کرد. اکثر این سقطها، توسط افراد غیرمتخصص، در مکانهایی غیربهداشتی، با داروهایی گران انجام می شود که زن، از میزان تاثیر، تاریخ مصرف و عوارض آن چیزی نمی داند. نازنین معتمدی در این گزارش سری زده به یکی از کلینیک های سقط جنین در انگلستان و پای صحبت دو نفر نشسته که در ایران، به طور خودخواسته به حاملگی شان پایان دادند.