دلیل امنیتی شدن موضوع جمعیت از نگاه مقام های ایرانی چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلیل امنیتی شدن موضوع جمعیت از نگاه مقام‌های ایرانی چیست؟

یک استاد جمعیت‌شناسی در ایران بازداشت شده است. میمنت حسینی چاوشی، که پژوهشگر دانشگاهی در استرالیا است، گفته می شود دوتابعیتی است و به اتهام نفوذ دستگیر شده است. ایران سالهاست روی بحث جمعیت شناسی و سیاست های کنترل جمعیتی حساس است. کشوری که خود را در رقابت تنگانگ با همسایگان منطقه ای می بیند، نمی خواهد جمعیتش آرام آرام رو به پیری برود.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.