زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ نازنین مصباحی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان موفق ایرانی از خود می‌گویند؛ نازنین مصباحی

معرفی یکی دیگر از زنان موفق ایرانی. نازنین مصباحی مهندس عمران از بوستون آمریکا در کمتر از دو دقیقه از داستان موفقیتش را در رشته ای مثل عمران برایمان می گوید که در بسیاری جوامع، مردانه بحساب می آید