مرور مطبوعات روزهای انقلاب: اعتصاب دو ماهه مطبوعات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات روزهای انقلاب: اعتصاب دو ماهه مطبوعات

بی بی سی فارسی برای چهلمین سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ نگاهی خواهد داشت به مطبوعات ایران در آن روزها. در اولین بخش از این پوشش ویژه - مطبوعات روزهای قبل از خروج شاه از ایران را ورق می زنیم و انعکاس وقایع را در روزنامه ها بررسی می کنیم. دورانی که دولت، سعی کرده بود با دادن آزادی بیشتر به مطبوعات از گسترش اعتراضات بکاهد.