مرور مطبوعات روزهای انقلاب: شاه رفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات روزهای انقلاب: شاه رفت

دومین بخش از مرور مطبوعات روزهای انقلاب ۱۳۵۷، مروری می کند به مطبوعات ایران در روز بیست و ششم دی ماه همان سال و خروج شاه از ایران. مسعود بهنود روزنامه های اصلی ۴۰ سال قبل را برای ما ورق می زند.