قیمت‌هایی که گوشت را به تن مصرف ‌کننده آب می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قیمت‌هایی که گوشت را به تن مصرف ‌کننده آب می‌کنند

قیمت گوشت قرمز و به ویژه گوشت گوسفندی در ایران به شدت افزایش یافته است. به گفته بعضی از مسئولین، سفره‌های بسیاری از مردم مدتها است که از گوشت قرمز خالی است. مشکلات تولید کنندگان و گران شدن غذا و هزینه های نگهداری دام از یک سو و نبودن نظارت کافی بر قیمت عرضه گوشت به مصرف کنندگان نهایی از سوی دیگر، به این افزایش چشمگیر دامن زده است. از سوی دیگر، قاچاق افسار گسیخته دام زنده به کشورهای اطراف از جمله عراق و ترکیه هم این مشکل را دوچندان کرده است.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.