زندان‌های ایران: چرا در بازجویی‌ها بر روابط خصوصی و جنسی زندانی‌ها تمرکز می‌کنند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندان‌های ایران: چرا در بازجویی‌ها بر روابط خصوصی و جنسی زندانی‌ها تمرکز می‌کنند؟

توسل به شکنجه روانی، خصوصا از راه وارد کردن اتهامهای جنسی، موضوعی است که حکومت ایران بارها به اون متهم شده است. بخصوص نسبت دادن چنین اتهام‌هایی به زنانی که منتقد یا مخالف حکومت بوده اند و سروکار آنها به ارگانهای امنیتی حکومت افتاده است.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.