ثبت سازوکار ویژه مبادله تجاری اروپا و ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ثبت سازوکار ویژه مبادله تجاری اروپا و ایران

قرار است امروز فرانسه، آلمان و بریتانیا ساز و کار ویژه تجارت با ایران برای عبور از تحریم‌های آمریکا را رسما اجرایی کنند. نام این برنامه، اینس تکس یا "ابزار حمایت از تبادلات تجاری" اعلام شده است. قرار است محل این نهاد در پاریس باشد و رئیس آن یک بانکدار آلمانی. هدف این برنامه حفظ منافع اقتصادی برجام برای ایران عنوان شده است. همزمان اروپا از برنامه موشکی و آنچه فعالیتهای تروریستی ایران در اروپا خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

ژیار گل گزارش می دهد