مرور مطبوعات ایران ۱۲ بهمن ۵۷ ورود آیت الله خمینی به ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور مطبوعات ایران ۱۲ بهمن ۵۷ ورود آیت الله خمینی به ایران

در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب ۱۳۵۷، نگاهی می کنیم به مطبوعات ایران در روز ۱۲ بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات روزی که آیت الله خمینی به ایران آمد را ورق می زنند و انعکاس وقایع در روزنامه های آن روزها را بررسی می کنند.